Centrum pomoci Tereza se mění na Elsu

Vážení klienti centra TEREZA,

od 1. července 2012 dochází k zásadním změnám v provozu pracoviště známého zejména mezi studenty a uživateli výpočetní techniky se zrakovým postižením jako centrum TEREZA. Centrum už od svého vzniku v roce 1992 poskytovalo služby napříč všemi vysokými školami v republice a mezi jeho klienty byli i mnozí, kteří studium již ukončili nebo se vzdělávali mimo akademickou půdu. Po celou dobu své dosavadní dvacetileté existence působilo centrum TEREZA při katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Zásadní novinkou je sloučení centra TEREZA s Handicap poradnou, fungující od roku 2007 při Centru informačních a poradenských služeb ČVUT. Spojené pracoviště nese označení Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA a jeho hlavním posláním, jak z názvu ostatně vyplývá, je podpora studentů se specifickými potřebami na ČVUT. Zřizovatelem střediska je Rektorát ČVUT.

Financování obou pracovišť bylo doposud zajišťováno převážně z rozvojových projektů MŠMT. Od roku 2012 financuje ministerstvo systém podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami přímo přes rozpočet školy, a to formou dotací na jednotlivé studenty. Tyto finanční prostředky jsou vysokým školám přidělovány na podkladě Dodatku č. 2 k „Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami“. Tento předpis zároveň definuje metodické standardy pro poskytování speciálních služeb, které by nyní co do rozsahu a kvality měly být srovnatelné napříč jednotlivými vysokými školami.

Logickým vyústěním změny mechanismu financování je proto vytvoření centralizovaného celouniverzitního střediska, které svým zaměřením a posláním vyhovuje nově stanoveným Pravidlům MŠMT. Zatímco TEREZA vycházela vstříc výhradně potřebám studentů se zrakovým postižením, ELSA podporuje rovněž studenty se sluchovým postižením, s pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a s chronickým somatickým onemocněním. Ke 31.říjnu 2011 bylo na ČVUT registrováno celkem 57 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, zahrnutých do jedné z výše uvedených cílových skupin. Významně se proto také rozšířila nabídka služeb střediska:

-          V oblasti digitalizačního a knihovnického servisu je zabezpečeno zpřístupňování studijní literatury, včetně adaptace odborné symboliky, a převod materiálů do hmatové podoby.

-          Studentům se sluchovým postižením je určen vizualizační a zapisovatelský servis a také servis tlumočnický.

-          V rámci asistenčního servisu poskytuje středisko služby studijní asistence, osobní asistence a nácvik prostorové orientace.

-          Prostřednictvím organizačně-metodického servisu je zajišťován nácvik studijních a pracovních strategií a v případě potřeby také individuální výuka.

-          Technický servis zaručuje dostupnost technických prostředků zohledňujících typ zdravotního znevýhodnění studentů, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení po dobu studia.

Středisko ELSA poskytuje své služby na dvou místech: ve studovně v Trojanově ulici na Novém Městě, která je za léta provozu sice přizpůsobena především nevidomým a slabozrakým studentům, ale může stejně dobře poskytovat servis i ostatním skupinám studentů, zvláště studentům fakult dislokovaných v této části města (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Fakulta dopravní). Své pracoviště má středisko také v Bechyňově ulici v Dejvicích, konkrétně ve Studentském domě ČVUT, který je svou polohou příhodný pro studenty ostatních fakult ČVUT.

Vedoucím střediska ELSA je Mgr. Barbora Čalkovská a koordinátorem služeb Mgr. Radek Seifert. Provoz dále zajišťují RNDr. Wanda Gonzúrová, Mgr. Hana Míková, Ing. Pavel Hrabák a technický správce Pavel Kerouš. Webové stránky střediska naleznete na adrese www.elsa.cvut.cz.

Bližší informace týkající se transformace centra TEREZA na Středisko ELSA dostanete od koordinátora služeb na telefonním čísle 224 358 543.

Chtěli bychom Vám všem poděkovat za přízeň, jakou jste nám v minulosti projevovali. Bylo pro nás potěšením setkávat se s Vámi a věříme, že i v budoucnu budeme mít možnost, byť nejspíš při jiných příležitostech, se nadále potkávat.

Za celý tým TEREZY Radek Seifert

Mgr. Radek Seifert koordinátor služeb

ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami

ČVUT v Praze

Trojanova 13, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 358 543

E-mail: seifert@elsa_cvut_cz

Web: http://www.elsa.cvut.cz