Finanční gramotnost

Dne 1. ledna 2013 byl zahájen nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pro koho je projekt určen:

Projekt je určen osobám se zrakovým postižením ve všech regionech ČR mimo hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina do 65 let věku. Zejména je určen zájemcům o vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a komplexní podporu při uplatnění v profesi finančního poradce.

Aktivity projektu:

Finanční a pracovní poradenství

Častou bariérou v začlenění cílové skupiny do společnosti a na trh práce je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky. Snahou je využít projekt jako nástroj pro získání zaměstnání. V rámci projektu zrealizujeme finanční a pracovní poradenství, které bude realizováno telefonicky a prostřednictvím emailu. Dále budou podle zájmu poskytnuty pravidelné konzultace v regionech. Poradenství bude zajišťováno v prostorách SONS a jeho součástí bude:

 • finanční poradenství řešící konkrétní nepříznivé situace v oblasti řízení finančních prostředků (např. zadluženost, nedostačující rodinný rozpočet, řešení situací vyžadujících zrakovou kontrolu např.: smluv, vyhledávání potřebných dokumentů apod.)
 • poradenství v oblasti vhodného nakládání s finančními prostředky (doporučování vzdělávání, instruktáží a simulací obsahující např. práci s ozvučenými bankomaty) a plánování podpory v rámci projektu
 • poradenství v oblasti využití finanční gramotnosti jako nástroje uplatnění na trhu práce a pracovní poradenství obecně

Základní vzdělávání v oblasti finančního poradenství

Na finanční poradenství navazuje základní vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, které je určeno zájemcům, kteří mají zájem na trvalém zvýšení své finanční gramotnosti. Vzdělávání bude obsahovat tyto kurzy:

 • a) Hospodaření domácnosti (osobní rozpočet, potřeby, vzácnost a obětovaná příležitost, rozpočet domácnosti – domácí výdaje, domácí příjmy, sestavení domácího rozpočtu, přebytky a schodky, jednorázové výdaje)
 • b) Peníze, placení, cenné papíry (hotovostní a bezhotovostní peníze a placení, zadávání příkazů k platbě, úhradová a inkasní forma placení, platební karty, ceny produktů na fin. trhu, stanovení úrokových sazeb, výpočet úroků, úročení úvěrů, bankovní a jiné poplatky)
 • c) Finanční produkty (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry, účelové a neúčelové úvěry, úvěry podnikatelům, proces poskytnutí úvěru, fin. leasing, splátkový prodej, pojištění)
 • d) Fin. plánování a jeho důsledky (jak řešit deficit domácího rozpočtu – dobré a špatné dluhy, postupy řešení dluhů, snížení výdajů, zvýšení příjmů, práva spotřebitele, reklamace, ochrana spotřebitele na fin. trhu, předlužení, exekuce, osobní bankrot)

Pokročilé vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti

V návaznosti na základní vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti bude realizováno pokročilé vzdělávání, které je určeno zájemcům, kteří chtějí prohlubovat své znalosti.

Vzdělávání bude obsahovat tyto kurzy:

 • a) Ceny a cenová politika (nabídka, poptávka, vznik rovnovážné ceny, způsob stanovení ceny, marketingový a nákladový přístup a jejich kombinace, cenové praktiky, inflace – příčiny, zjištění, důsledky, reakce obyvatel a podniků, měna, cenné papíry peněžního trhu, ceny a životní úroveň, jak reagovat na ceny, aktiva a pasiva domácnosti)
 • b) Finanční trh (co je fin. trh, instituce, působící na fin. trhu, banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, tvorba a používání fin. plánu, zajištění rizik, investování s nižším a vyšším rizikem)

Instruktážní a simulační program

Bariéry, které brání zrakově postiženým ve využívání moderních nástrojů (např. používání bankomatů, el. a tel. bankovnictví atd.), jsou komplikací při nakládání s finančními prostředky. Cílem využívání instruktážního a stimulačního programu je posílení využívání moderních nástrojů cílovou skupinou. Aktivita bude probíhat následujícími formami:

 • instruktáže ovládání bankomatů a el. a tel. bankovnictví (bankomaty s hlasovým výstupem, práce s ozvučeným PC pro používání el. bankovnictví)
 • simulace jednání s finančním poradcem (pohovory s externími poradci pro ověření znalostí získaných v rámci vzdělávání

Výcvik a praxe finančních poradců

Na pokročilé vzdělávání a instruktáž a simulaci navazuje výcvik a praxe finančních poradců. Účastníci, kteří úspěšně projdou pokročilým vzděláváním a instruktáží a simulací budou moci získat výcvik finančních poradců a krátkou praxi na odbočkách SONS, což významně rozšiřuje jejich možnost uplatnění na trhu práce. Tato aktivita bude probíhat ve dvou částech:

 • výcvik finančních poradců z řad cílové skupiny (výcvik pod dohledem finančního a pracovního poradce, účastníci se sami zapojí do podpory ostatních zrakově postižených osob)
 • praxe finančních poradců (pod vedením finančního a pracovního poradce projdou absolventi sami krátkou praxí na odbočkách SONS, kde budou poskytovat finanční poradenství)

Aktivní kampaň finančních poradců se zrakovým postižením

Jedním z nejdůležitějších prvků úspěšného uplatnění osob se zrakovým postižením, které jsou již připraveny pro vstup na trh práce, je komunikace s potenciálními zaměstnavateli. Cílem aktivity je nápaditým způsobem zapojit do komunikace s potenciálními zaměstnavateli formou aktivní kampaně. Kampaň bude obsahovat:

 • aktivní oslovování potenciálních zaměstnavatelů formou pracovních portfolii
 • telefonický průzkum uplatnitelnosti finančních poradců na otevřeném trhu práce (cílem je maximální sebeprezentace)   

zdroj: SONS