Nový článek k sociální reformě 2012

Předkládáme vám další z článků věnovaných sociální reformě 2012.

Dnešní článek bude věnován příspěvku na zvláštní pomůcku. Nejedná se o žádné
novum, tuto dávku známe již z dob minulých, nicméně přijetím zákona o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb.) došlo
k mnoha změnám, které se pokusíme popsat.
Podívejme se na probíranou problematiku z hlediska potencionálního žadatele.
Nejdříve by se takový žadatel měl pokusit odpovědět na otázku, zda vůbec
patří do okruhu osob, které mají na příspěvek nárok. Samozřejmě, žádost může
podat každý, ale podstupovat radovánky se sháněním a vyplňováním formulářů
bez trochy zamyšlení předem?

Kdo má na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok?
Jsou to osoby s vadou nosného či pohybového ústrojí, dále osoby s těžkým
postižením zraku a sluchu, přičemž toto postižení musí mít charakter
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav se v souladu s jinými právními předpisy i v tomto zákoně
považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat
déle než jeden rok.
Na příspěvek na zvláštní pomůcku mají nárok osoby od jednoho roku věku,
odlišná věková hranice je stanovena jen pro nárok na příspěvek na pořízení
motorového vozidla a příspěvek na úpravu bytu (3 roky) a na pořízení
vodicího psa (15 let).
Na tomto místě však čtenáře důrazně upozorňujeme, že příspěvek na pořízení
motorového vozidla je dostupný pouze osobám s těžkou vadou nosného nebo
pohybového ústrojí a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,
příspěvek na úpravu bytu pak jen prvně jmenovaným. Osobám se zrakovým
postižením není přes snahu SONS o zpřístupnění příspěvku na úpravu bytu
dostupný žádný z nich.
Aby osoba měla na příspěvek na zvláštní pomůcku nárok, musí splnit ještě
následující podmínky:
- zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci
pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací,
vzdělávání anebo ke styku s okolím;
- osoba může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.
Řekněme, že jste dle vašeho úsudku prošli výše načrtnutým sítem, o čem
uvažovat dále?

Kategorie zrakového postižení
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (dále zákon o
dávkách) obsahuje přílohu, v níž jsou uvedeny jednotlivé druhy zdravotního
postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a také tzv.
kontraindikace, tedy zdravotní stavy přiznání příspěvku vylučující. Těžké
zrakové postižení je uvedeno pod bodem 2. přílohy a je rozděleno do čtyř
kategorií, a) až d). Jde o následující kategorie:
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté
ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v
intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného
pole do 5 - 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti,
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v
intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02),
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou
zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než
6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu
fixace.
Výše uvedené kategorie nám budou sloužit jako vodítko pro určení, na kterou
konkrétní pomůcku má jednotlivá osoba nárok.
Pro pořádek ještě dodejme, že jako kontraindikace pro nárok na příspěvek na
vodicího psa jsou uvedeny hluchoněmost a těžká polyvalentní alergie a
alergie na zvířecí srst. Kontraindikací pro nárok na příspěvek na
kteroukoliv zvláštní pomůcku jsou duševní poruchy, poruchy chování a poruchy
intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích
schopností, stavy závislosti na návykové látce nebo návykových látkách,
způsobují-li nemožnost užívání pomůcky.

Na jaké pomůcky můžeme příspěvek získat?
Seznam zvláštních pomůcek najdeme ve vyhlášce o provedení některých
ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
(vyhláška MPSV ze dne 29.11.2011, (č.388/2011 Sb.).

Osobám se zrakovým postižením všech kategorií a) až d) uvedeným výše je
dostupný příspěvek na tyto pomůcky:
1. kalkulátor s hlasovým výstupem,
2. digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem,
3. digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo
braillským displejem,
4. speciální programové vybavení pro zrakově postižené.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a) a b)
1. vodicí pes,
2. slepecký psací stroj,
3. DYMO kleště,
4. elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
5. elektronická komunikační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé,
6. indikátor barev pro nevidomé,
7. měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem,
8. braillský displej pro nevidomé,
9. tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,
10. hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé.

Osobám se zrakovým postižením kategorií a), b) a c)
1. diktafon

Osobám se zrakovým postižením kategorií b), c) a d):
1. kamerová zvětšovací lupa,
2. digitální zvětšovací lupa.

I nynější právní úprava obsahuje ustanovení, které umožňuje získání
příspěvku na pomůcku v příloze vyhlášky neuvedenou, v takovém případě se
posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití
srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek v příloze uvedenými.
Z výčtu je patrné, že byly zachovány všechny zásadní pomůcky, oproti
vyhlášce 182/1991 nebyly zařazeny jen finančně méně náročné pomůcky jako
slepecké hodinky a budík, z náročnějších pak dvoukolo. V nové právní úpravě
také postrádáme možnost úhrady nákladů spojených se zácvikem k užívání
zvláštních pomůcek.
Novinkou je pak zákonem o dávkách stanovená podmínka poskytnutí příspěvku na
pořízení vodicího psa pouze v případě, že fyzická či právnická osoba, která
psa vycvičila a předala, je členem mezinárodní organizace sdružující
výcvikové školy. Tato podmínka se v poslední době stala předmětem
mediálního zájmu. Dovolujeme si zde vyjádřit názor, že ač z hlediska
některých cvičitelských subjektů a některých uživatelů jde o neodůvodněnou
komplikaci, považujeme tuto podmínku za velice rozumnou. Věříme, že povede
ke zkvalitnění výcviku vodicích psů, tedy k vyšší bezpečnosti a komfortu
jejich uživatelů.

Výše příspěvku
Nyní již víme kdo a na jakou pomůcku může příspěvek získat, pojďme si
přiblížit, jak bude stanovena jeho výše.
Za pozitivum nové právní úpravy lze snad označit, že pravidla by nyní měla
být všude a pro všechny stejná. Výše příspěvku se stanoví tak, aby
spoluúčast osoby (žadatele) činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené
ceny pomůcky, nejméně však 1000 Kč.
Z předchozí věty pozornému čtenáři správně vyplývá alternativa, že je možné
žádat o příspěvek i na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12
měsíců od jejího zakoupení.
U pomůcky, jejíž cena je nižší než 24000 Kč, se příspěvek poskytne jen v
případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší
než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně
posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu. Životní
minimum jednotlivce činí v současnosti 3410 Kč, osminásobek je 27280 Kč.
Pokud spolu žijí dvě zletilé osoby, pak se pro výpočet jejich životního
minima sčítají částky 3140 a 2830, společně 5970 Kč, pak osminásobek jejich
životního minima činí 47760 Kč
Za společně posuzované osoby jsou považovány rodiče a děti, manželé, dále
všechny v bytě společně žijící osoby. Přesné vymezení viz § 4 zákona o
životním a existenčním minimu (z. č. 110/2006 Sb., v platném znění).
U pomůcek s cenou od 24000 Kč výše se již tento příjmový test neprovádí,
nárok na příspěvek má každý žadatel splňující stanovené podmínky.
Ze zákonem určené desetiprocentní spoluúčasti je možné stanovit výjimku,
její přiznání bude posuzovat Krajská pobočka Úřadu práce, v takovém případě
se kromě příjmové situace budou posuzovat i celkové sociální a majetkové
poměry žadatele a osob s ním společně žijících. Spoluúčast ve výši 1000 Kč
je nutná vždy.

Řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku
Řízení se zahajuje podáním žádosti na tiskopisu předepsaném Ministerstvem
práce a sociálních věcí (MPSV). Formulář ve formátu PDF je opět dostupný na
webových stránkách:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp;jsessionid=0ae0058a30dc554691c3477c40ecbb6ec3e96ed8a0f4.e34Tb38PcheMbi0LaxqObhqNchaKe0?NID=EFOKsluzby.ZadostOZP
Žádost je třeba podat na místně příslušné Krajské pobočce Úřadu práce. Zákon
stanoví tyto náležitosti:
jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, místo trvalého
pobytu žadatele, obdobné údaje o společně posuzovaných osobách. zákonem je
také vyžadováno označení praktického lékaře registrujícího žadatele, dále
doklad o výši příjmu žadatele o dávku a společně posuzovaných osob v
rozhodném období, kterým je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu
měsíci, ve kterém byla podána žádost. Za příjmy pro účely příspěvku na
žádost o zvláštní pomůcku se považují mimo jiné příjmy ze závislé činnosti
(mzda, plat), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale i
příjmy plynoucí z pobírání invalidního důchodu. Do příjmu se však
nezapočítává příspěvek na péči.
Bude samozřejmě dobré, pokud k žádosti bude připojena zpráva odborného
lékaře dokládající zdravotní stav, který odůvodňuje žádost o konkrétní
pomůcku, v našem případě tedy nejčastěji zpráva odborného očního lékaře.
Dále musí žádost obsahovat druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu
zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu a způsob výplaty příspěvku.
Žadatel si zvolí určení způsobu výplaty dávky. Příspěvek je možné čerpat
prostřednictvím karty sociálních systémů, a to platební funkcí karty,
převodem na příjemcem určený platební účet nebo v hotovosti.
Pro lhůty rozhodování platí ustanovení správního řádu, tedy správní orgán je
povinen rozhodovat bez zbytečných odkladů, nelze-li rozhodnout bezodkladně,
pak do třiceti dnů, tuto lhůtu lze však prodloužit. Navíc uvedené lhůty
neběží při přerušení řízení na dobu, po kterou okresní správa sociálního
zabezpečení posuzuje zdravotní stav žadatele o příspěvek. O toto posouzení
požádá samo příslušné pracoviště ÚP.
Proti nepravomocnému rozhodnutí Krajské pobočky ÚP je možné se odvolat,
odvolacím orgánem je MPSV. Platí klasická pravidla pro odvolací lhůty ve
správním řízení, tedy 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

Povinnosti žadatele a příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku
Žadatel je ze zákona povinen:
- podrobit se lékařskému vyšetření svého zdravotního stavu dle pokynů
okresní či České správy sociálního zabezpečení, předložit žádané lékařské
zprávy, které jsou významné pro vypracování posudku, popř. poskytnout jinou
žádanou součinnost za tímto účelem.
Příjemce (tedy úspěšný žadatel) příspěvku má pak za povinnost získaný
příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, pokud ode dne vyplacení příspěvku:
- Nepoužije do tří měsíců celého příspěvku na nákup pomůcky, upozorňujeme,
že zde došlo ke změně oproti donedávna platné úpravě, kdy lhůta pro pořízení
pomůcky činila 6 měsíců,
- do šedesáti kalendářních měsíců (pěti let) pozbude vlastnictví pomůcky, na
kterou byl příspěvek určen,
- do šedesáti měsíců přestane pomůcku užívat; zde však platí několik
výjimek. Příspěvek ani poměrná část se nevrací, pokud příjemce přestal
pomůcku užívat z důvodu změny zdravotního stavu. Tato výjimka platí též v
případě příspěvku na pořízení vodicího psa, pokud pes zemře nebo ztratí
dovednosti vodicího psa z důvodu onemocnění či úrazu, ke kterému dojde bez
zavinění uživatele. Poslední výjimkou je pak situace, kdy příjemce příspěvku
zemře.
Příjemce příspěvku je povinen písemně ohlásit Úřadu práce skutečnosti
uvedené výše do osmi dnů od doby, kdy nastaly.

Závěr
To zásadní na závěr: příspěvek na zvláštní pomůcku se díky nové právní
úpravě stal nárokovou dávkou, zmizelo ono kouzelné slůvko "může". Znamená
to, že pokud žadatel splní v zákoně stanovené podmínky, pak má na příspěvek
na zvláštní pomůcku nárok.
 Ač je tento článek obsáhlý, přece není vyčerpávajícím přehledem platné
právní úpravy týkající se byť jen jediného probíraného právního institutu.
Přejme si, aby nám současná právní úprava umožnila získat takové pomůcky,
které přispějí k našemu spokojenému životu a sníží naše zrakové
znevýhodnění.
Na vaše zvídavé dotazy jsme i nadále připraveni odpovídat na kontaktech
Sociálněprávní poradny SONS ČR.

Zdroj:  SONS