Nový zákon o poskytování dávek pro OZP

President ČR podepsal NÁVRH ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK PRO OZP, tento zákon začne platit od 1. 1. 2012. Jak se píše v tiskové zprávě MPSV: „Cílem zákona je zvýšení adresnosti a efektivnosti dávkové pomoci poskytované osobám se zdravotním handicapem, snížení nákladů na administraci dávek a zvýšení komfortu klienta.“
Tento zákon přinese zásadní změny v příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením.
Hlavní změna pro klienty spočívá v tom, že zákon zruší dílčí dávky, o kterých rozhoduje několik orgánů státní správy a samosprávy. Tyto všechny dávky nahradí dvě nové, a to PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU a PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. O tyto dávky budeme žádat nově na Úřadu práce, kde se budou také vyřizovat a vyplácet.
Průkazky TP, ZTP a ZTP/P (dávky mimořádných výhod) se změní na PRŮKAZ OZP, rozsah výhod zůstane pro jednotlivé stupně zachován. Průkaz OZP lze získat buď samostatně, nebo bude vydáván automaticky v souvislosti s rozhodnutím o příspěvku na péči nebo na mobilitu.  Průkaz OZP bude součástí elektronické karty sociálních systémů.

Podrobnosti k novým dávkám pro OZP
Příspěvek na mobilitu je opakující se nárokovou dávku, na kterou mají nárok osoby od jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby a to kvůli omezené mobilitě nebo orientaci. Výše příspěvku je 400,- Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je nároková dávka, určená osobám s těžkým zrakovým, sluchovým a mentálním postižení a také osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového aparátu. Součet vyplacených příspěvků nesmí v šedesáti po sobě jdoucích měsících přesáhnout 800 000,- Kč.  Dávka je určena na nákup motorového vozidla, úpravu bytu nebo nákupu pomůcek umožňujících sebeobsluhu, získávání informací, nebo slouží ke styku s okolím. U příspěvku na zvláštní pomůcku nemůže být jednorázový příspěvek vyšší než 350 000,- Kč. Novinkou je, že u pomůcek dražších než 24 000,- Kč bude spoluúčast žadatele 10%, pokud žadatel nemá dostatek finančních prostředků, může uložit nižší úhradu minimálně však 1 000,- Kč. Pokud je cena pomůcky menší než 24 000,- Kč má žadatel na příspěvek nárok pouze tehdy pokud je jeho příjem nižší než osminásobek životního minima (tedy 25 008Kč).
Pokud je příspěvek na zvláštní pomůcku určen na zakoupení motorového vozidla, je jeho maximální výše 200 000,- Kč a o tento příspěvek se smí žádat pouze jednou za deset let.

Celé znění zákona naleznete na: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=61436


Zkráceno z tiskové zprávy
 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/11653/tz_311011a.pdf