Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo k 1. 6. 2012 projekt Podpora pracovního  uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji  ( CZ. 1.04/3.3.05/75.00001) , který je financován z Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního  rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na území Pardubického kraje po dobu dvou let.

Vzhledem ke stále vysoké míře nezaměstnanosti lidí se zrakovým postižením (dále jen ZP), je zapotřebí pokračovat ve snaze tuto skutečnost pozitivně ovlivnit. Z tohoto důvodu vznikl tento projekt, jehož cílem je vytvořit pro lidi se zrakovým postižením takové podmínky pro profesní a osobnostní rozvoj, v rámci kterých si budou moci zvyšovat kvalifikaci, připravenost na zaměstnání, učit se sociálním dovednostem, připravit se na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), naučit se ovládat počítače vybavené speciálními softwary, které kompenzují zrakové postižení aj.

Hlavními překážkami pro lidi se ZP při uplatnění na trhu práce není pouze nízká kvalifikace nebo omezené spektrum využití jejich dovedností, ale také často velmi nízká sebedůvěra a adaptabilita na nové prostředí. Dalším negativním aspektem je přetrvávající neochota převážné většiny zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce vytvářet pracovní pozice pro lidi se ZP, a to především z důvodu neznalosti problematiky života a možností lidí se ZP. Je velmi důležité tyto problémy řešit a snažit se je co nejvíce eliminovat. K tomuto svými aktivitami přispívá i realizovaný projekt. Jak? Například pomocí pracovní diagnostiky, která odhalí silné a slabé stránky, schopnosti a dovednosti uchazeče o zaměstnání či míru připravenosti na výkon povolání. Nebo prostřednictvím vzdělávání v oblasti technologické podpory pracovního uplatnění, ve kterém se účastníci projektu naučí nejen ovládat počítač se speciálními softwary, ale také si vytvoří tzv. videovizitky, ve kterých budou prezentovat svoji osobu a své schopnosti či dovednosti.

Nízká sebedůvěra lidí se ZP může plynout z nedostatečně ovládnutých sociálních dovedností, z toho důvodu jsou v projektu zařazeny pobytové kurzy zaměřující se na komunikaci a sebeprezentaci, plánování a time management (efektivní plánování využití času) a posilování sebedůvěry. Zcela novou aktivitou projektu jsou kurzy přípravy na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), kdy jejich cílem je seznámit účastníky se základy účetnictví, podnikání a legislativní normou pro OSVČ a tím je připravit na případný výkon živnosti.

Projekt poskytuje nejen podporu před nalezením zaměstnání (podpora při hledání zaměstnání, analýza pracovního místa), ale také při práci samotné, a to např. prostřednictvím asistence na pracovišti či formou finančního příspěvku zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů po dobu prvních 6 ti měsíců zaměstnání účastníka projektu (v případě existence pracovního místa může zaměstnavatel využít příspěvku na zapracování po dobu prvních 3 měsíců).

Již odzkoušeným a velmi využívaným nástrojem - aktivitou projektu - je job club, který poskytuje zázemí pro vyhledávání zaměstnání, sdílení informací a zkušeností s ostatními uchazeči o zaměstnání se ZP aj.

zdroj: Tisková zpráva TC Pardubice