Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. realizuje projekt s názvem Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavními překážkami pro lidi se zrakovým postižením při uplatnění na trhu práce není pouze nízká kvalifikace nebo omezené spektrum využití jejich dovedností, ale také často velmi nízká sebedůvěra a adaptabilita na nové prostředí. Dalším negativním aspektem je přetrvávající neochota převážné většiny zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce vytvářet pracovní pozice pro lidi se ZP, a to především z důvodu neznalosti problematiky života a možností lidí se ZP.

Je velmi důležité tyto problémy řešit a snažit se je co nejvíce eliminovat. K tomuto svými aktivitami přispívá i realizovaný projekt. Jednou z nich jsou pobytové kurzy zaměřující se na témata komunikace a sebeprezentace, plánování a time management a posilování sebedůvěry. Zcela novou aktivitou projektu jsou kurzy přípravy na samostatně výdělečnou činnost (OSVČ), kdy jejich cílem je seznámit účastníky se základy účetnictví, podnikání a legislativní normou pro OSVČ a tím je připravit na případný výkon živnosti. Do programu pobytových kurzů je zařazen i kurz zaměřený na tvorbu videovizitek.

V říjnu proběhl pobytový Kurz posilování sebedůvěry a Kurz plánování a time managementu. Cílem Kurzu posilování sebedůvěry byla motivace k integraci na trh práce, hledání silných a slabých stránek osobnosti, hodnot a životních cílů, hledání nástrojů pro posilování sebedůvěry. Kurz plánování a time management byl zaměřen na zlepšení dovedností v oblastech plánování, určování životních cílů a určování priorit. Součást kurzu byl i nácvik nástrojů plánování a základy time managementu.

V lednu se uskuteční další kurzy, a to přípravy na samostatně výdělečnou činnost (Kurz základy podnikání pro OSVČ, Kurz legislativní normy pro OSVČ, Kurz základy účetnictví). Do projektu se mohou zapojit lidé se zrakovým postižením v produktivním věku žijící na území Pardubického kraje. Pro další informace kontaktujte TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. na telefonu 466 500 615 či 773 379 957.

Bc. Zuzana Dostálová, manažerka projektu