Projekt OPL ZZ v Jihlavě

TyfloCentrum Jihlava o.p.s. zahájilo dne 1. 5. 2012 realizaci projektu „Práce jako prostředek úspěšného života osob se zrakovým postižením“, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/75.00123. Doba, po kterou bude projekt realizován, je dvouletá v rozmezí od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014.  Hlavním důvodem, proč dochází k realizaci dalšího projekt je, že osoby se zrakovým postižením v kraji Vysočina se těžce uplatňují na trhu práce a mají sníženou schopnost si zaměstnání udržet.   

Dalším důvodem, který vedl k zahájení realizace je, že osoby se zrakovým postižením se potýkají s problémy zvolit si správné povolání, často mají nízkou kvalifikaci, snížené dovednosti v oblasti práce na PC a v neposlední řadě pociťují nedostačující podporu při hledání a po nástupu do zaměstnání. 
Již v úvodu bylo zmíněno, že se jedná o další projekt, který TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. realizuje. Tím prvním a předcházejícím byl projekt s názvem „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v kraji Vysočina“, jehož realizace byla řádně a úspěšně ukončena v lednu 2012. Od klientů tohoto projektu také vzešla iniciativa vedoucí k podání další projektové žádosti. 
K realizaci projektu přispěla i ochota zaměstnavatelů, kteří se do projektu zapojí v rámci vytvoření nových pracovních míst pro osoby se ZP. Bude se jednat o následující pozice: operátor audio přepisu, digitalizátor textu, korektor, pracovník v sociálních službách, redaktor časopisu, pracovník pro monitorování bariér a osvětovou činnost, terénní masér a pracovník úklidu. 
Projekt vychází z metodik vytvořených v předchozím projektu a zavádí nové postupy na základě zpětných vazeb a zkušeností cílové skupiny. Jak již název projektu napovídá, cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením v produktivním věku, které mají zájem o umístění na otevřený trh práce.
Hlavním cílem je osobám se zrakovým postižením v kraji Vysočina poskytnout souhrnnou podporu při zařazení na trh práce a dále pak vznik nových konkrétních pracovních míst, které byly zmíněny výše. Dalšími dílčími cíli je, aby si zrakově postižení uměli zvolit pro ně vhodné zaměstnání a používali při hledání zaměstnání správné postupy, aby si zvýšili kvalifikaci v oborech, ve kterých by se mohli uplatnit a v neposlední řadě zajištění zázemí, kde si budou své schopnosti a dovednosti procvičovat.

Aby došlo ke splnění stanovených cílů, bude v rámci projektu realizováno 8 klíčových aktivit. Níže je možné se s nimi seznámit blíže: 

1. Motivace
Tato aktivita je rozdělena do dvou fází. Nejprve bude probíhat intenzivní oslovování cílové skupiny. Výstupem v této první fázi je, aby si cílová skupina mohla pohovořit o svých potížích, které souvisí s hledáním zaměstnání. Poté bude na motivátorech, aby cílové skupině projekt představili a seznámili je se zkušenostmi, které mají z předchozího projektu. Součástí bude i pozvání na motivační semináře. Druhou fází jsou již zmíněné motivační semináře. Na těchto seminářích budou zodpovězeny otázky týkající se zapojení do projektu.

2. Tvorba pracovních profilů
Aktivita Tvorba pracovních postupů zařazuje pracovní diagnostiku a tvorbu samotných pracovních postupů. Pracovní diagnostika má za cíl, aby si uživatel zvolili vhodné zaměstnání na základě jejich schopností, dovedností a vlastností. Dále uživatel projde s odborným pracovním konzultantem testem, který je zaměřen na zjištění předpokladů, které jsou důležité pro výkon povolání. Na základě proběhlé diagnostiky budou vytvořeny pracovní profily, které budou především obsahovat další postupy hledání zvoleného zaměstnání a jaká forma podpory bude při hledání zaměstnání využita.

3. Kurzy přípravy na hledání a udržení zaměstnání
V rámci této aktivity budou zrealizovány vzdělávací kurzy, díky kterým si cílová skupina bude moci zvýšit své sociální dovednosti. Jedná se o kurzy: Jak se chovat na trhu práce, Personalistické minimum, Osobní a firemní kultura a Komunikační a prezentační dovednosti

4. Kurz PC pro osoby se zrakovým postižením
Kurz bude realizován pod vedením specializovaného lektora formou individuální výuky. Cílem je, aby absolvent tohoto kurzu mohl využívat PC nejen ve všech směrech, které se týkají hledání zaměstnání, ale také aby uživatel mohl PC využívat jako pracovní pomůcku přímo v zaměstnání.

5. Rekvalifikace
Díky této klíčové aktivitě si cílová skupina bude moci zvýšit rekvalifikaci, kterou pak budou moci na trhu práce nabídnout. Jedná se tedy o zvýšení rekvalifikace v rámci: Úpravy odečítacího SW pro osoby se zrakovým postižením, Kvalifikační kurz na operátora audio přepisu a kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

6. Podpora na trhu práce
Aby nedocházelo k nepříjemným dopadům, se kterými se cílová skupina na trhu práce potýká, bude realizována tato aktivita. V rámci této aktivity bude poskytována podpora při hledání zaměstnání, dále při pochůzkách na úřady, přijímací pohovory a podobně.

7. Job klub
Díky této aktivitě si cílová skupina bude moci zpracovávat vlastní administrativu spojenou s hledáním zaměstnání. V rámci této aktivity bude nabízeno- poradenství, pravidelné krátké semináře, internetové diskusní fórum a I-burza práce.

8. Projektové a finanční řízení
Tato aktivita bude realizována pracovníky projektu a také externími dodavateli. V této aktivitě jde především o to, aby byl zajištěn řádný a bezproblémový chod po celou dobu realizace projektu. 

Lucie Kratochvílová, Dis.
administrativní pracovník pro projekt OP LZZ

Tisková zpráva ze dne 25. 5. 2012