MŠ speciální Louny

Přijímáme děti, které mají problémy v oblasti řečové, sluchové, zrakové, děti s mentálním, tělesným postižením, děti s vývojovými poruchami, děti postižené souběžně více vadami a děti s autismem. Záměrem našeho programu je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností vzhledem k jeho handicapu, věku, stupni a druhu postižení získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost pro život a vzdělávání.


adresa: Školní 2428, Louny 440 01
telefon: 604 201 555
web: www.msspeclouny.cz
e-mail: ms-spec@klient_prokon_cz