SPC Jihlava

Speciálně pedagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra. Je nedílnou součástí mateřské školy.Speciálně pedagogické centrum zajišťuje komplexní diagnostiku u klientů, depistáž a včasnou speciálně pedagogickou a psychologickou péči, speciální terapie dle potřeb, výcvik specifických dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodickou a supervizí činnost, dokumentaci, konzultace s učiteli, vedení rodiny.


adresa: Demlova 28, Jihlava 586 01
tel: 567 323 512
e-mail: spc.jihlava@centrum_cz
web: www.msdemlova.cz